Croosy, Yon motè rechèch pou w jwenn kou sou entènèt!

Jodi a, ann konsantre sou yon sèvis nouvo: Coorsy. Se yon platfòm ki bay aksè a kou sou entènèt. Edike tèt ou kote ou vle epi jwenn satisfaksyon nan tout domèn ou vle!

Plis pase 100,000 kou ak referans, gratis ak peye

Avèk plis pase 100,000 kou ak referans, sèvis la se trè konplè , li tankou yon motè rechèch. Li gen plizyè lang, byenke twaka ladan yo se an anglè.Gen 2 opsyon ki posib: gratis oswa peye, sa depann de leson ou chwazi a. Sous yo anpil e yo varye, se swa inivèsite, ekspè oswa konpayi ki ofri fòmasyon espesyalize sa yo.

Gen yon pati “Starting soon” pou kou ki gen pou vini yo

Lè w rive nan paj dakèy la nan sit wèb la, gen 2 opsyon:
  1. Jwenn kou ou nan sit la nan bar rechèch.
  2. Desann anba e jwenn aksè ak kou ki gen pou vini yo.
Konsa wap kapab jwenn enfòmasyon sou kou ki gen pou vini yo, e wap tou jwenn :
  • Tit kou a
  • Non otè (auteur) a
  • Dat lap sòti a
  • Non group kap bay kou a (tankou : Udemy, Skillshare epi Coursera)

Posibilite ki genyen pou ou wè sa moun panse de kou a, ak tout enfòmasyon sou moun ki fè kou a

Yon bèl fonksyonalite ke Coorsy bay! Li baw posibilite pou ou wè sa moun ki swiv kou a deja panse de kou a. Si kou a enterese ou, klike sou “View Course”, lè sa lap voye ou sou sit kote kou a ye a menm, e wap jwenn tout detay sou kou a, ak yon ti biyografi sou moun ki fè kou a. Apresa wap kapab enskri gratis oubyen peye pou w ka kòmanse swiv kou a.
Pou itilize sèvis la, ale sou https://coorsy.com/ TimTek Haiti

Categories: Post,Tech

Leave A Reply

Your email address will not be published.